15.11.2018 08:24

To najcennejšie – naše deti chráňme očkovaním!

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Vakcíny nás sprevádzajú celý život, každých 5 minút zachránia jeden ľudský život. Deti, dospelí, tehotné ženy, cestovatelia, ľudia, ktorí majú zvýšené riziko nákazy, i profesionáli, ktorí sa pri výkone zamestnania stretávajú  s infekčnými ochoreniami - všetci potrebujú na ochranu svojho zdravia a života očkovanie.

Ak ochrana populácie očkovaním zlyhá, prichádzajú epidémie - ako bola nedávna epidémia osýpok na východnom Slovensku. Zaočkovanosť detí proti osýpkam vtedy klesla pod 95% v štyroch krajoch - Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom. A jedným z nepríjemných následkov bola práve spomínaná májová epidémia osýpok, keď ochorelo až 428 ľudí.

Každý pokles zaočkovanosti znižuje efekt kolektívnej ochrany, čo predstavuje zvýšenie rizika vzniku epidémií a ohrozenie najzraniteľnejších, môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu zdravia verejnosti, k zbytočným ochoreniam a úmrtiam. Neplatí, že proti chorobám, ktoré sa nevyskytujú, netreba očkovať. Kolektívna ochrana je dôležitá aj pre národnú bezpečnosť. Voľný pohyb osôb v EÚ a zvýšená migrácia ovplyvňujú aj bezpečnosť a zdravie Slovákov.

 

Na Slovensku je dostupné...

... povinné a nepovinné očkovanie. Povinne sa očkuje proti desiatim chorobám, nepovinne proti ďalším trinástim ochoreniam, z toho 4 sú cestovateľské vakcíny. Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania, rovnako ako očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Rovnako je povinné aj preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu.

Ak rodičia bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadov odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, hrozí im pokuta v súhrnnej výške 331 eur. Cieľom povinného očkovania však nie je vyberanie pokút za jeho odmietnutie, ale prevencia prenosných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.

 

Aj tehotné ženy

Dôležitým obdobím, keď je vakcinácia potrebná, je tehotenstvo. Imunita ženy i fungovanie jej tela prechádza počas tehotenstva niekoľkými zmenami, ktoré uľahčujú vznik infekčných ochorení. Pred tehotenstvom by mala mať žena absolvované všetky povinné očkovania, ktoré pomôžu ochrániť ju i jej dieťa. Živé vakcíny by mali byť podané najneskôr mesiac pred plánovaným otehotnením. Najväčší význam má očkovanie proti ovčím kiahňam, ak ich žena neprekonala. Neživé vakcíny môžu byť podané aj tesne pred otehotnením a v prípade potreby aj počas tehotenstva. Každá tehotná žena by mala absolvovať aj očkovanie proti chrípke, každoročne od októbra do decembra, a očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu v 28. až 37. týždni tehotenstva. Očkovanie po pôrode má tiež význam pre matku i dieťa. Zaočkovaná matka znižuje riziko, že nakazí svoje dieťa. Absolvovať očkovanie hneď po pôrode je pre matku bezpečné aj v prípade, že dojčí.

Možné následky chrípky u tehotnej ženy:
 • závažné komplikácie pre matku a plod, vrátane úmrtia
 • možný potrat v prvom trimestri
 • výskyt rázštepu neurálnej trubice u dieťaťa
 • zaostávanie rastu počas vnútromaternicového života
 • riziko výskytu nádorov plodu (až 4-krát vyššie)

 

Prínosy očkovania sú nepopierateľné:

 • ako jedna z najúspornejších zdravotných investícií dokáže zabrániť smrti a utrpeniu
 • výrazne znižuje ekonomické zaťaženie spoločnosti infekčnými ochoreniami
 • ochraňuje životy a znižuje invaliditu
 • dokáže zmierniť tlak na zdravotné systémy vďaka menej častým návštevám lekárov a hospitalizáciám i čas práceneschopnosti a náklady na stratu produktivity spôsobenú rôznymi ochoreniami
 • zabraňuje prenosu ochorení medzi ľuďmi a ich šíreniu v populácii

 

Proti pandémiám jedine pomocou vakcinácie

Na sklonku 20. storočia boli najväčšími zdravotnými hrozbami infekčné a parazitické ochorenia, ktoré si najčastejšie vyžiadali životy dojčiat a detí. Od zavedenia očkovania sa očakávaná dĺžka života zvýšila o 15 až 25 rokov. Predpokladá sa ďalšie predĺženie života a dôkazy naznačujú, že k tomu výrazne prispelo zvládnutie ochorení vďaka očkovaniu. Napriek nespornému úspechu úsilia o celoplošné očkovanie zomiera každoročne 1,5 milióna ľudí na ochorenia, ktorým sa očkovaním dá predísť. Každý rok sa približne 3,5 milióna ľudí nakazí chrípkou, čo vedie až k 650 000 úmrtiam. V roku 1990 tvorili prenosné choroby 33% všetkých úmrtí, v roku 2010 to bolo len 25%. Podľa WHO budú vakcíny najdôležitejším nástrojom na zníženie vysokej morbidity a mortality trvale spojenej aj s pandémiami chrípky.

Povinné očkovanie platí aj pre ľudí, ktorí...

 • ... prišli do kontaktu s chorým na tuberkulózu, meningitídu či vírusovú hepatitídu A
 • ... žijú v spoločnej domácnosti s človekom chorým na hepatitídu B, a
 • ... prišli do kontaktu s besným zvieraťom (proti besnote).
 • ... sú umiestnení v domoch sociálnych služieb (proti pneumokokovým infekciám)

 

Pri vykonávaní ktorých profesií sú očkovania povinné?

 • niektorí lekári, laboratórni pracovníci, či pracovníci azylových zariadení (proti tuberkulóze)
 • epidemiológovia, vojaci, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, hasiči (proti hepatitíde A)
 • učitelia na zdravotníckych školách, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a tiež zamestnanci sociálnej kurately (proti hepatitíde B).
 • zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty, zamestnanci asanačných podnikov, ktorí sú v priamom riziku nákazy a šarhovia (proti besnote)
 • zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu (proti encefalitíde)

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com 

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada