31.01.2019 16:11

SČK oslavuje storočnicu

Aktuality

 

Československý Červený kríž (ČSČK), najväčšia humanitárna organizácia Čechov a Slovákov, vznikol 6. februára 1919. V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie jeho založenia. Slovenský Červený kríž sa stal v roku 1993 nástupníckou organizáciou ČSČK a pokračuje vo svojej aktívnej činnosti.

Zakladateľkou a prvou predsedníčkou ČSČK sa stala Alica Masaryková, dcéra vtedajšieho československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý bol čestným prezidentom ČSČK. Organizácia sa venovala zdravotníckej, charitatívnej a sociálnej činnosti.

 

Keď to všetko iba začalo...

V prvých rokoch svojej existencie pomáhal Červený kríž ľuďom postihnutým vojnou. Sprostredkovával komunikáciu s vojnovými zajatcami, budoval útulky pre matky s deťmi a vychovával ošetrovateľky. V časoch hospodárskej krízy nahrádzal svojou charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravovacie zariadenia, sanatóriá, venoval sa aj správe niekoľkých nemocníc a pomáhal vysťahovalcom. Postupne začali v rámci organizácie vznikať zdravotnícke družiny zamerané na prevenciu, nábor darcov krvi, pomoc s očkovaním proti detskej obrne, školenia prvej pomoci. Neskôr, v 90. rokoch 20. storočia vznikli sociálne strediská a Domy humanity Červeného kríža.

Históriu píšu i súčasníci

Po rozdelení Československa vznikol v máji 1993 Slovenský Červený kríž (SČK) ako jediná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a zákonom o SČK. SČK organizuje rekvalifikačné kurzy, čím prispieva k vyššej zamestnanosti obyvateľstva.

Do popredia sa dostávajú aj sociálne služby, ktoré sa orientujú najmä na ľudí so špeciálnymi potrebami, seniorov a zdravotne postihnutých. Poskytuje humanitárnu pomoc pri povodniach, požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach. „Československý Červený kríž a po roku 1993 Slovenský Červený kríž zažil obdobie rozmachu a enormných aktivít po svojom vzniku, počas vojny a tesne po nej. Prežil aj takmer likvidačné udalosti ako znárodnenie budov a celoštátnej dopravnej zdravotnej služby, odliv takmer polovice členov z radov zdravotníkov po revolúcii, zníženie dotácie na polovicu pri dvojnásobnom náraste cien. Napriek tomu je SČK dnes silnejší ako kedykoľvek predtým a stále je najväčšou humanitárnou organizáciou nielen vo svete, ale aj na Slovensku,“ hodnotí terajšiu situáciu doc. MUDr. Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža.

V súčasnosti pôsobí SČK na celom území Slovenska prostredníctvom svojich 36 spolkov. Vďaka trom stovkám zamestnancom a tisícom členom a dobrovoľníkom sa venuje širokému spektru aktivít. „Sme súčasťou celosvetového diela, na ktorého začiatku bola myšlienka Henryho Dunanta. Poskladaní zo stovák zamestnancov a dobrovoľníkov denne podávame pomocnú ruku mnohým odkázaným. Dávať nádej je naše poslanie,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

 

Aktivity členov sú širokospektrálne

 • Pravidelnými osvetovými výzvami k darcovstvu krvi zabezpečujú dostatočné zásobenie krajiny krvou.
 • Vyhlasujú Študentskú kvapku krvi® a Valentínsku kvapku krvi®.
 • Ročne ocenia viac ako 11-tisíc mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi.

 • Šíria osvetu v poskytovaní prvej pomoci.
 • Každoročne vyškolíme desiatky tisíc ľudí v laickej prvej pomoci, venujeme sa deťom v materských, základných i stredných školách.
 • Prevádzkujú vyše 20 zariadení sociálnych služieb pre seniorov, deti a mladých dospelých so špeciálnymi potrebami, matky s deťmi, pre ľudí bez domova.
 • Poskytujú podporné sociálne služby a terénne sociálne služby. V spolupráci s partnermi dlhodobo poskytujú potravinovú a hygienickú pomoc najodkázanejším osobám.
 • Sú súčasťou Integrovaného záchranného systému.
 • Pomáhajú ľuďom, ktorých zasiahli mimoriadne udalosti.
 • Členovia humanitárnych jednotiek pomáhajú zmierňovať následky mimoriadnych udalostí, pomáhajú ľuďom, ktorí sa následne ocitli v núdzi.

 • Mládež SČK vytvára priestor mladým ľuďom na sebarealizáciu v oblasti práce s deťmi, rovesníkmi a seniormi a vychováva ďalších nadšených dobrovoľníkov.
 • Pátracia služba SČK pomáha spájať rozdelené rodiny a objasňovať osudy nezvestných ľudí, ktorí stratili kontakt so svojimi príbuznými v dôsledku nepredvídaných udalostí, prírodných nešťastí či vojnových konfliktov.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada